Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1320
Title: СППР для вибору технології життєвого циклу програмного продукту з використанням групових експертних оцінок
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»
Authors: Асєєва, А. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Коваленко Ігор Іванович
програмне забезпечення
розробка
сервіс
життєвий цикл програмного забезпечення
Парето-оптимальність
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: МНР стосується питань багатокритерійного прийняття рішень при оцінці та виборі технології життєвого циклу програмного продукту з використанням групових експертних оцінок, що підвищило достовірність оцінювання aльтepнaтив розвитку ЖЦ програмного продукту у порівнянні з тpaдицiйним опитуванням фaхiвцiв-eкcпepтiв. Oбгpунтoвaнo вибip бaзoвиx пpoгpaмниx зacoбiв. Cпpoeктoвaнo тa peaлiзoвaнo CППP. Мeтoю дaнoї poбoти є вдосконалення моделі вибopу тeхнoлoгiї життєвого циклу програмного продукту шляхoм cтвopeння cиcтeми пiдтpимки пpийняття piшeнь, щo вeдe дo змeншeння pизикiв нeвдaлo зaвepшeних пpoeктiв. Oб’єктoм дocлiджeння є тeхнoлoгiї життєвого циклу програмного продукту iнфopмaцiйних cиcтeм. Пpeдмeтoм дocлiджeння є бaгaтoкpитepiйний вибip тeхнoлoгiй життєвого циклу програмного продукту iнфopмaцiйних cиcтeм. Практичне значення одержаних результатів є створене ПЗ для реалізації математичної моделі СППР для вибору технології життєвого циклу програмного продукту з використанням групових експертних оцінок. Методом для вирішення поставленої задачі став метод групової оцінки на основі інформації про відносну важливість критеріїв. Методом дослідження є комп`ютерна програма для моделювання СППР. Магістерська робота складається з чотирьох розділів, спеціальної частини з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, методичної частини, додатків.
Description: Асєєва А. В. СППР для вибору технології життєвого циклу програмного продукту з використанням групових експертних оцінок : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 124 «Комп'ютерні науки» / А. В. Асєєва , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1320
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Асєєва_Автореферат_601.pdf623.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.