Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1608
Titel: Державне регулювання етичних відносин в системі охорони здоров'я
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Помелуйко, К. Г.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
охорона здоров’я
система медичної допомоги
медична етика
деонтологія
біоетика
державне регулювання етичних відносин
Етичний кодекс
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерська робота присвячена актуальній темі регулювання етичних відносин в системі охорони здоров’я. В дослідженні систематизовано наукові праці з державного регулювання медичної сфери та визначено роль медичної етики в системі охорони здоров’я; проаналізовано основні засади державного регулювання в цій сфері, з'ясовано зміст та уточнено базові поняття і терміни магістерського дослідження; досліджено та визначено основі проблеми регулювання етичних відносин в системі охорони здоров’я України; досліджено основні моделі етичної взаємодії між медичними працівниками та пацієнтами, між медичним персоналом, встановлено доцільність державного регулювання в цій сфері; проаналізовано зарубіжний досвід та міжнародні норми регулювання етичних відносин в системі охорони здоров’я та можливості його адаптації в Україні; визначено взаємозв’язок реформування та запровадження етичних засад в діяльність закладів охорони здоров’я; обґрунтовано роль прийняття етичних кодексів в закладах охорони здоров’я при подальшій їх автономізації.
Beschreibung: Помелуйко К. Г. Державне регулювання етичних відносин в системі охорони здоров'я : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / К. Г. Помелуйко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1608
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
автореферат Помелуйко.pdf431.69 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.