Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1683
Titel: Інтеграція мобільного клієнта продажу страхових полісів з корпоративною інформаційною системою страхової компанії
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»
Autoren: Задорожна, О. А.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
комп'ютерні науки
Швед Альона Володимирівна
корпоративна інформаційна система
бізнес-процеси
Android- застосунок
інтеграція
віртуалізація
сервіс-орієнтована архітектура
Erscheinungsdatum: 2021
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2021. Дана магістерська кваліфікаційна робота присвячена інтеграції мобільного клієнта продажу страхових полісів з корпоративною інформаційною системою страхової компанії. Об'єкт дослідження – процеси інтеграції мобільного клієнта продажу страхових полісів з корпоративною інформаційною системою страхової компанії. Предмет дослідження – сучасні технології розробки мобільних застосунків на базі платформи Android. Мета дослідження – покращення якості обслуговування, підвищення рівня задоволеності та лояльності клієнтів страхової компанії за рахунок розробки моделі інтеграції мобільного клієнта продажу страхових полісів з корпоративною інформаційною системою страхової компанії. У першому розділі проводиться аналіз предметної сфери станом на сьогоднішній день, порівняння сервісів-аналогів, сформовано та описано основні вимоги до створюваного застосунку. У другому розділі наведено моделі інтеграції інформаційних систем та обрано програмно-технічне забезпечення для реалізації інтеграції мобільного клієнта продажу страхових полісів з корпоративною інформаційною системою страхової компанії. Третій розділ присвячений моделюванню концептуальної архітектури застосунку та огляду створюваного мобільного застосунку. У четвертому розділі описано процес імплементації системи мобільного застосунку з корпоративною інформаційною системою страхової компанії та проведено тестування навантаження. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. У методичній частині дипломної роботи було визначено стратегії Інтернету речей. Було розглянуто засоби розгортання IoT сервісу на платформі AWS. В спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях йдеться про охорону праці на робочих місцях та заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з порушенням вимог пожежної безпеки. Робота складається з 120 сторінок (без додатків), 49 рисунків, 4 таблиці, 66 посилань.
Beschreibung: Задорожна О. А. Інтеграція мобільного клієнта продажу страхових полісів з корпоративною інформаційною системою страхової компанії : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 124 «Комп'ютерні науки» / О. А. Задорожна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 18 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1683
Enthalten in den Sammlungen:Факультет комп'ютерних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Автореферат 601 Задорожна Олена Андріївна.pdf325.81 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.