Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/306
Titel: Організація діяльності державних службовців
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Autoren: Бакум, Я. Ю.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
кафедра публічного управління та адміністрування
державне управління
державні службовці
імідж
планування роботи
робоче місце
стимулювання діяльності
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Досліджено організацію діяльності державних службовців. Визначено теоретичні засади дослідження діяльності державних службовців. Виокремлено особливості організації діяльності державних службовців як процесу та засобу досягнення мети. З’ясовано, що результативність діяльності державних службовців визначається якістю їх професійної компетентності. Розглянуто іноземний досвід організації діяльності державних службовців. Розглянуто імідж та встановлено його значення в діяльності державних службовців. Узагальнено, що ефективний імідж державного службовця проявляється у його високому рейтингу та в можливостях активного формування політичної діяльності держави та впливу на громадську думку. Охарактеризовано планування роботи як основний елемент організації діяльності державних службовців. Обґрунтовано організацію робочого місця як запоруку ефективної та якісної діяльності державних службовців. Описано стимулювання діяльності державних службовців. Запропоновано ряд заходів удосконалення процесу стимулювання праці державних службовців та підвищення ефективності їх діяльності. Розглянуто організацію контролю якості роботи в державних органах. Встановлено, що для сумлінного та відповідального працівника найбільш ефективним є самоконтроль.
Beschreibung: Бакум Я. Ю. Організація діяльності державних службовців : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування»/ Я. Ю.Бакум ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/306
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Бакум Я. Ю., автореф..pdf184.79 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.