Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/327
Titel: Децентралізація влади в Україні : конституційно-правовий аспект
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»
Autoren: Корстик, М. І.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
кафедра публічного управління та адміністрування
державне управління
конституція
організаційно-правовий механізм
місцеве самоврядування
муніципальний кодекс
децентралізація влади
публічна влада
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Розкрито сутність і визначення змістовних характеристик конституційної реформи децентралізації як правового феномену державотворення. Виявлено основні ознаки та сформльовано теоретико-методологічні аспекти розуміння децентралізації влади як органцізаційно-правового явища. Досліджено сучасні реформи в країнах Європи у сфері місцевого самоврядування і децентралізації влади як приклад для України. Охарактеризовано сучасний стан реформи у сфері децентралізації державної влади в Україні. Розглянуто напрями вдосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні в аспекті децентралізації влади. Досліджено шляхи вдосконалення місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.
Beschreibung: Костик М. І. Децентралізація влади в Україні : конституційно- правовий аспект : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / А. О. Білоус ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/327
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Костик Н. І., автореф..pdf245.23 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.