Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/575
Titel: Автоматизований двокоординатний плотер векторних зображень з функцією нахилу пера
Sonstige Titel: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.051003 «Приладобудування»
Autoren: Годик, Д. Ю
Stichwörter: автореферат
бакалаврська робота
приладобудування
Бєліков Олександр Євгенович
плотер
кроковий двигун
NEMA17
векторне зображення
стандарти креслення
функція нахилу пера
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.051003 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології на здобуття кваліфікації «фахівець з приладобудування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Дана бакалаврська робота направлена на аналіз основних параметрів продуктивності автоматизованого двокоординатного плотера та подальшу модернізацію даного пристрою шляхом додавання функції нахилу пера. Метою даної роботи є проектування автоматизованого двокоординатного пристрію для нанесення піксельних і векторних зображень на аркуш паперу. Об’єктом виступає оптимізація процесу нанесення зображень і підвищення якості роботи. Предметом даної роботи є система керування нахилу пера і підвищення якості відтворення векторних зображень. Фахова частина бакалаврської роботи складається зі вступу, двох розділів, спеціальної частини з охорони праці та висновку. У вступі подано обґрунтування актуальності теми, зазначено загальні відомості та наведено задачі, які були виконані в процесі роботи: - аналіз типів автоматизованих плотерів та опрацювання переваг і недоліків експлуатації електродвигунів; - модернізація стандартної моделі двокоординатного плотера шляхом додавання функції нахилу пера; - проектування та комплектування двокоординатного плотера з функцією нахилу пера. У першому розділі наведено загальні відомості про плотери і їх призначення, сформульовано задачі досліджень дипломної роботи. У другому розділі приведено основні параметри продуктивності графопобудовників та розроблено покроковий алгоритм роботи з даним пристроєм. У висновку зазначено особливості роботи з двокоординатний плотером, що має функцію нахилу пера. Модернізований пристрій даного типу здатен істотно вплинути на якість і швидкість виводу векторних та піксельних зображень. У спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях розглянуто питання організації охорони праці на робочому місці в приміщені аудиторії 2-501 Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Також був виконаний розрахунок штучного освітлення для виробничого приміщення, та створені відповідні вимоги по підвищенню продуктивності праці пов’язані з основною темою освітньо-кваліфікаційної роботи бакалавра на тему «Автоматизований двокоординатний плотер для векторних зображень з функцією нахилу пера». Бакалаврська робота містить 65 с. (без додатків), 28 рис., 1 табл. та 2 джерела посилання.
Beschreibung: Годик Д. Ю. Автоматизований двокоординатний плотер векторних зображень з функцією нахилу пера : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.051003 «Приладобудування» / Д. Ю. Годик, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/575
Enthalten in den Sammlungen:Факультет комп'ютерних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Годык, 471, Автореферат.pdf370.91 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.