Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/674
Title: Термогігрометр зі звуковим сповіщенням на базі Arduino
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Корінний, М. А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Голобородько Андрій Миколайович
Arduino
термогігрометр
мікроконтролер
програмування
моделювання
Fritzing
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження, переваги та специфікацій розробки термогігрометру на базi платформи Arduino. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі розглянуті термогігрометри, що існують на ринку; проведено їх аналіз та досліджено характеристики і недоліки, які необхідно усунути, при розробці власного пристрою. Розглянуто систему Arduino й визначено перспективи застосування даного пристрою. У другому розділу розглянуто та наведено функціональний опис та технічні характеристики на прикладі платформи Arduino Uno й модулiв. Описано переваги Arduino Uno порівняно з іншими контролерами цієї лінії. Наведено алгоритм розробки звукового термогігрометру на базі Arduino, розглянуто обрані для даного пристрою компоненти та пояснено їх вибір. Третій розділ присвячений програмній реалізації пристрою, що проектується. Описана розробка проекту з використанням середовища Arduino IDE для програмування мікроконтролерів та мови програмування С++, змодульована схема у програмному середовищі Fritzing. У висновках наведено результати роботи. У додатку А продемонстровано виготовлений пристрій. У додатку Б наведений вихідний код програми в середовищі Arduino IDE, написаний на мові С++. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 76 сторінок, 32 рисунків, 12 таблиць, 17 джерел посилання.
Description: Корінний М. А. Термогігрометр зі звуковим сповіщенням на базі : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / М. А. Корінний , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/674
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Корінний 405.pdf357.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.