Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/725
Titel: Дослідження розвитку місцевого самоврядування в Україні та Польщі в умовах децентралізації
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Макарова, Н.М.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
децентралізація
місцеве самоврядування
територіальна громада
муніципальна влада
муніципальна демократія
публічна муніципальна влада
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: В магістерської роботі охарактеризована сутність місцевого самоврядування територіальної громади, як форми здійснення публічної муніципальної влади в умовах розвитку муніципальної демократії в Україні. Розкрита сутність інституту місцевого самоврядування, як децентралізованої публічної муніципальної влади територіальної громади, що володіє значною самостійністю і завжди обмежена певною територією. З’ясовано, що децентралізація – передача повноважень і ресурсів на рівень територіальної громади найбільш повно реалізує принцип народовладдя закладений в Конституції України, тому що наближає публічну владу до її джерела – народу й дозволяє ефективно вирішити два нагальних питання: передати на місця ресурси та владні повноваження, необхідні для їхнього використання; покращити можливості участі громадян у публічних справах. Обґрунтовано, що інститут місцевого самоврядування в сучасній Україні є інструментом розвитку демократії й громадянського суспільства, тому що це створює умови в яких громадяни країни мають можливість реалізувати власне право на управління державою, а тому чим більше громадян залучено в цей процес тім більш демократичною є країна. Запропоновано визначення поняття «муніципальна влада», як здійснювана безпосередньо або опосередкована через представницькі органи воля ТГ, орієнтована на формування сприятливого для неї середовища проживання. Зроблено висновок, що публічна муніципальна влада ефективно функціонує тільки тоді, коли її органи й посадові особи, усвідомлюють, що вони є, насамперед, представниками населення; формулюють потреби населення, й необхідні заходи їх реалізації; ефективно й відповідальне займаються забезпеченням умов для нормальної життєдіяльності мешканців територіальної громади.
Beschreibung: Макарова Н. М. Дослідження розвитку місцевого самоврядування в Україні та Польщі в умовах децентралізації : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" / Н. М. Макарова, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/725
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ _ Макарова.pdf360.32 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.