Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/732
Titel: Державне регулювання у сфері здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Буймер, В. В.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
державний контроль
використання та охорона земель
земельні відносини
земельне законодавство
адміністративне правопорушення
адміністративна відповідальність
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: В магістерській роботі проаналізовано особливості, проблеми і перспективи державного регулювання у сфері здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства. Доведено, що наукове дослідження проблематики державного регулювання в сфері контролю за використанням та охороною земель є надзвичайно актуальним та має значне теоретичне та практичне значення для регулювання земельних відносин, сприяє дотриманню суворого режиму законності в цій галузі, а також виступає одним із дієвих способів її забезпечення. Проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу дослідження, яка свідчить про те, що відповідно до норм чинного законодавства відповідальність за порушення в сфері земельного законодавства міститься у площині земельного, адміністративного та кримінального права. З’ясовано, що нормативно-правова база, що регламентує порядок здійснення контролю за використанням та охороною земель, є недосконалою та має законодавчі прогалини, що знижує ефективність державного контролю та надає можливість правопорушникам уникати відповідальності. Визначено, що під адміністративною відповідальністю за правопорушення у сфері земельного законодавства слід розуміти інструменти державного примусу, що використовуються у якості санкцій за вчинення порушень у галузі земельних відносин, встановлених земельним та адміністративним законодавством. Вона є оперативним засобом впливу на порушників і застосовується в адміністративному, іноді – у судовому порядку. Обґрунтовано, що протягом усього періоду становлення та реформування земельних відносин механізм здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства варіювався між наданням владних повноважень спеціально уповноваженим державним органам та органам місцевого самоврядування. Втім, результати подібних варіацій та деякими періодами синтезу постійно піддавалися критиці та зумовлювали пошуки шляхів оптимізації сфери державного контролю за використанням та охороною земель. Зроблено висновок, що визначальними чинниками підвищення дієвості та ефективності земельного контролю є вирішення проблемних питань його організації, чітка правова регламентація, підвищення ефективності діяльності органів влади у сфері контролю за використанням та охороною земель, налагодження взаємодії між уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами в ході здійснення запобіжної діяльності, виявлення та реакції на правопорушення.
Beschreibung: Буймер В. В. Державне регулювання у сфері здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Буймер, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/732
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Буймер_автореферат.pdf312.58 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.