Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/747
Title: Бюрократизм в діяльності органів публічного управління в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Агабеков, Рамиль
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
бюрократизм
публічне управління
феномен бюрократизму
органи влади
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Протягом останніх років у системі публічного управління більшості розвинених держав проходили активні структурні зміни, спрямовані на підвищення ефективності та конкурентоспроможності органів влади. Метою роботи є теоретичний аналіз явища бюрократизму в діяльності органів публічного управління та розроблення практичних рекомендацій щодо протидії йому в умовах модернізації системи публічного управління в Україні. Виходячи з мети, визначено наступні завдання: – визначити сутність феномену бюрократизму в діяльності органів публічного управління та дослідити сучасний світовий досвід протидії йому; – узагальнити практику попередження та протидії бюрократизму в діяльності органів публічного управління в Україні; – провести системний аналіз нормативно-правової бази попередження та протидії бюрократизму в діяльності органів публічного управління в Україні; – виробити практичні рекомендації щодо напрямів профілактики бюрократизму в Україні. Об’єкт дослідження – феномен бюрократизму у владно-управлінських відносинах. Предмет дослідження – бюрократизм у діяльності владних органів в Україні в умовах модернізації системи публічного управління. Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети у дослідженні було використано загальнонаукові та спеціальні наукові методи. Це, зокрема, методи абстрагування та узагальнення (для визначення теоретичних підходів до дослідження феномену бюрократизму), методи аналізу та синтезу (для узагальнення сучасних підходів до протидії бюрократизму в країнах з усталеною демократією), метод індукції (для визначення перспектив впровадження провідного зарубіжного досвіду використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів публічного управління), історіографічний метод (для визначення етапів становлення практики протидії бюрократизму в системі публічного управління України) та ін. Теоретичною основою роботи стали ґрунтовні положення теорії публічного управління, дослідження вітчизняних і зарубіжних учених. Нормативно-правову основу дослідження становлять закони України, укази Президента, постанови Верховної Ради та Кабміну, нормативні акти інщі нормативні акти. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в обґрунтуванні необхідних проведення профілактичних заходів попередження бюрократії для підвищення ефективності функціонування системи публічного управління. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх впровадження у діяльності органів публічного управління, що сприятиме подоланню бюрократизму, а також підвищенню ефективності діяльності як окремих службовців, так і системи органів публічного управління в цілому.
Description: Агабеков Рамиль Бюрократизм в діяльності органів публічного управління в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Рамиль Агабеков, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/747
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Агабеков.pdf404.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.