Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/774
Titel: Механізм взаємодії органів публічного управління та ЗМІ
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Ловчієва, В. В.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
публічне управління
засоби масової інформації
інформаційне суспільство
прес-служба
медіа-простір
паблік рілейшнз
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерську роботу присвячено встановленню особливостей механізму взаємодії органів публічного управління та ЗМІ у процесі забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації, а також у розробці пропозицій щодо оптимізації зазначеного механізму в України на сучасному етапі державного будівництва. У роботі проаналізовано особливості інформаційного суспільства як об’єкта дослідження в публічному управлінні; проведено дослідження та встановлено основні риси моделі взаємодії органів публічного управління та ЗМІ в Україні; встановлено основні проблеми організаційно-правового забезпечення механізму взаємодії органів публічного управління та ЗМІ в Україні; визначено перспективи впровадження закордонного досвіду побудови взаємин між владою та ЗМІ; розроблено загальні рекомендації з оптимізація механізму взаємодії органів публічного управління та ЗМІ. Зроблено висновок, що Влада через відповідні структури має налагоджувати двосторонні зв’язки та постійний безперешкодний обмін інформацією. Таке усвідомлення повинне сприяти підвищенню іміджу органів публічного управління та поступовому підвищенню рівня довіри до органів публічного управління зокрема та держави загалом. Розробка діалогової моделі взаємодії органів публічного управління та ЗМІ значним чином залежить від впровадження ефективних механізмів публічно-приватного партнерства та передбачає активну участь держави і комерційних структур, які мають чималий досвід у наданні різного виду комунікаційних послуг.
Beschreibung: Ловчієва В. В. Механізм взаємодії органів публічного управління та ЗМІ : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. В. Ловчієва, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/774
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Автореферат_Ловчієва.pdf315.95 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.