Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/793
Titel: Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Сліпчук, А. С.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
державне управління
інформаційна безпека
система інформаційної безпеки
система забезпечення інформаційної безпеки
державне управління забезпеченням інформаційної безпеки
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2019. В даній магістерській роботі розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження державної політики інформаційної безпеки України. Проаналізовано сучасні концепції та підходи до розуміння процесу становлення організаційно-правових механізмів формування та реалізації державної політики інформаційної безпеки України, роль та місце державної політики інформаційної безпеки у системі національної безпеки, а також можливе використання наукових здобутків у вигляді як загальних теорій національної безпеки, так і конкретних її елементів, кожен з яких пояснює окрему проблему і пропонує способи її вирішення. Досліджено організаційно-правові механізми розробки державної політики забезпечення інформаційної безпеки, розробку керівних документів державної політики інформаційної безпеки як один з механізмів її формування, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно механізмів державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній безпеці. Обґрунтовано пропозиції стосовно вдосконалення державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України в сучасних умовах.
Beschreibung: Сліпчук А. С. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. С. Сліпчук , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/793
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
автореферат Сліпчук А..pdf251.44 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.