Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/81
Titel: Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства
Autoren: Васильєва, К. М.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
Кузьменко Олександр Борисович
прибуток
прибутковість
рентабельність
стратегія
інвестиційний проект
фінансовий стан підприємства
економіка підприємства
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Узагальнено теоретичні, методичні та практичні аспекти обґрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства. На основі проведеного аналізу фінансового стану підприємства, факторного та кореляційно-регресійного аналізу прибутковості підприємства визначено основні чинники, що визначають результативність діяльності підприємства.
Beschreibung: Васильєва К. М. Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємства : автореф. дип. роб. на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / К. М. Васильєва, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 18 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/81
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Васильєва.pdf345.13 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.