Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/842
Title: Шляхи формування та розвитку організаційної культури публічного управління
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Диченко, О. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
організаційна культура
публічне управління
модельний кодекс
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Актуальність теми. Стрімкий науково-технічний розвиток та трансформація суспільства, зміна загальної парадигми управління впливають на зміну парадигми організаційної культури в бік її регулювання (формування й розвитку). Тому невідворотною стає трансформація організаційної культури з формату ідеологічної суспільної свідомості у формат реальної й дієвої підсистеми управління організацією, що, у свою чергу, зумовлює її (культури) інституалізацію. Отже, можна очікувати, що в сучасних умовах саме організаційна культура здатна об’єднати організацію в цілісну структуру, забезпечити її адаптивність і гнучкість, узгодженість і координацію дій усіх структурних підрозділів, впливаючи на ефективність організації загалом й опосередковано – на зовнішнє середовище. Відповідно до цього теорія та практика публічного управління потребують нових концептуальних підходів до організаційної культури публічного управління і процесів її формування та розвитку, які сприятимуть вирішенню такої наукової проблеми в публічному управлінні як відсутність системного забезпечення та реалізації потенціалу його організаційної культури. В сучасних умовах саме організаційна культура публічного управління у змозі відповісти на сучасні виклики, що стосуються не тільки внутрішнього демократично-корпоративного формату взаємодії суб’єктів і об’єктів публічного управління, а й урівноваження глобальних та національних векторів їхнього культурного розвитку і гармонізації соціокультурних тенденцій стабільності та змін. У цьому контексті значно актуалізується питання зовнішнього середовища організаційної культури публічного управління – масової культури як продукту глобалізації та інформаціоналізації суспільства. Водночас глобальні тенденції розвитку людства загострюють проблему упровадження ринкових підходів до надання публічних послуг, що спричиняє процес демонополізації держави й утворення сучасних організаційних форм шляхом проектування нових і перепроектування застарілих організаційних структур відповідно до прогресивних соціокультурних чинників. Вирішення означених проблем особливо актуальне для України. Через те, що публічне управління України є багаторівневим, багатоаспектним явищем та системою, що включає в себе системи державного і муніципального управління, бізнесові й суспільні інститути та інституції, воно призначене забезпечувати стабільність існування громадянського суспільства як соціальної системи, цілісність її компонентів, координацію та узгодження взаємодії суб’єктів і об’єктів публічного управління, а його найвищою цінністю, згідно з Конституцією України, є людина-громадянин. Усе це свідчить про назрівання соціокультурних питань щодо взаємодії згаданих суб’єктів публічного управління та передбачає вирішення проблем стосовно процесів формування та розвитку організаційної культури публічного управління України в розглянутому вище контексті, а також про актуальність і своєчасність обраної теми о дослідження. Проте науковці недостатньо уваги приділяють дослідженню проблем системного і комплексного управління процесами формування й розвитку організаційної культури публічного управління та її впливу на зовнішнє середовище – масову культуру. Усе це в сукупності сприяло вибору даної теми дослідження. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення та обґрунтування шляхів формування та розвитку організаційної культури публічного управління, а також визначення методичних підходів щодо їхнього упровадження в практику публічного управління України в сучасних умовах. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати становлення та класифікацію організаційної культури в історії наукової думки; обґрунтувати теоретико-методологічні засади забезпечення організаційної культури публічного управління як предмету наукового забезпечення; – проаналізувати сучасний стан організаційної культури публічного управління; – виявити особливості становлення публічного управління в період політичних трансформацій; – визначити перспективні шляхи розвитку організаційної культури публічного управління. – розкрити напрями інституціонального забезпечення та розвитку організаційної культури публічного управління; Об’єкт дослідження – організаційна культура публічного управління. Предмет дослідження – шляхи формування та розвитку організаційної культури публічного управління. Методи дослідження. Для дослідження конкретних питань і проблем в магістерській роботі використовується комплекс методів та підходів, зокрема: аналіз і синтез який сприяє формуванню теоретико-методологічної бази магістерської роботи; емпіричний метод – забезпечує надання оцінки сучасного стану організаційної культури у сфері публічного управління; культурно-історичний аналіз – сприяє дослідженню ґенези організаційної культури; структурно-функціональний метод – забезпечує визначення структури організаційної культури; діалектичний метод – дозволяє з’ясувати наявні соціокультурні суперечності у сфері публічного управління та визначити шляхи їхнього усунення; інституціональний підхід – сприяє обґрунтуванню системного змісту організаційної культури публічного управління та ін. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні шляхів формування та розвитку організаційної культури публічного управління на підставі нових концептуальних підходів до організаційної культури публічного управління і процесів її формування та розвитку в сучасних умовах. Найважливіші наукові результати полягають у наступному: удосконалено: – підхід до культури державного управління завдяки новим концептуальним положенням щодо організаційної культури публічного управління і процесів її формування та розвитку, що в сукупності сприятиме його модернізації в сучасних умовах; – тенденції до управління організаційними змінами у сфері публічного управління на підставі теоретико-методологічних засад формування та розвитку організаційної культури, що сприяють обґрунтуванню й упровадженню необхідних організаційних змін, а також об’єднанню усіх суб’єктів навколо оновлених цілей і цінностей організації; здобуло подальший розвиток: зміст тлумачення терміну «публічне управління» яке автор визначає як унікальне соціально-управлінське явище і систему, що включає в себе підсистеми державного і муніципального управління, бізнесові й суспільні інститути й інституції та наділена місією забезпечення цілісності соціальної системи країни та гарантій її безпеки, функціонування та розвитку на демократичних засадах. осмислення терміна «інституалізація організаційної культури», що характеризує багаторівневий і багатоаспектний процес перетворення усталених формальних і неформальних норм внутрішньої та зовнішньої взаємодії та взаємовідносин усіх суб’єктів організації у процесі їхньої професійної діяльності на формалізовані нормативно-правові положення, що забезпечують виконання місії і стратегії організації в ціннісному контексті, а також соціалізацію її суб’єктів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення роботи, а саме: шляхи формування й розвитку організаційної культури публічного управління та рекомендації щодо методичного забезпечення діагностики й оцінювання стану організаційної культури, може бути використано в навчальному процесі під час викладання дисциплін «Етика та культура публічного управління та адміністрування» та «Історія та теорія державного управління та місцевого самоврядування».
Description: Диченко О. А. Шляхи формування та розвитку організаційної культури публічного управління : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / О. А. Диченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/842
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Диченко.pdf442.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.