Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/85
Titel: Аналітична оцінка результативності виробничо-збутової діяльності ПАТ «Баштанський сир завод»
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Autoren: Хижняк, В. С.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
антикризова політика
антикризове управління
розподіл праці
розвиток товарного виробництва
економічна криза
молокопереробна галузь
математичне моделювання
ритмічність виробництва
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Узагальнено визначення антикризового управління як об’єктивно діючого закону економії робочого часу, необхідного для його нагромадження та використання суспільством. Обґрунтовано доцільність діяльності антикризового управління підприємства; сформовані основні принципи діяльності антикризового управління; узагальнено методи використання антикризової політики. Встановлено що антикризова політика є сезонна, так як виробництво молочної сировини та її надходження на переробку є сезонним в Україні в цілому. Запропоновано антикризову виробничу програму ПАТ «Баштанський сир завод на підставі оптимізаційної моделі математичного програмування
Beschreibung: Хижняк В.С. Формування системи антикризового управління підприємством: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / В. С. Хижняк, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/85
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Хижняк.pdf321.28 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.