Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/87
Titel: Управління стратегією злиття та поглинання підприємств аграрно-промислового комплексу.
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Autoren: Троцька, Т. О.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
злиття
поглинання
індекс Харфіндаля-Хіршмана
моделювання
конкурентоспроможність
агро-промисловий комплекс
сільськогосподарські підприємства
індивідуальний статут підприємства
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Досліджено особливості процесів злиття та поглинання підприємств аграрно-промислового комплексу України. Розраховано індекс Харфіндаля-Хіршмана для ринку зерна в Україні. Визначено залежність вартості угод від прямих іноземних інвестицій. Розроблено модель вдосконалення управління стратегією злиття та поглинання підприємств.
Beschreibung: Троцька Т. О. Управління стратегією злиття та поглинання підприємств аграрно-промислового комплексу: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»" /Т. О Троцька, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/87
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Троцька.pdf427.08 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.