Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/900
Title: Удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю Миколаївської області.
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 073 «Менеджмент»
Authors: Бородін, А. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра менеджменту
Бурдельна Г.О.
менеджмент
інвестування
інфраструктура
туристична індустрія
удосконаленої системи управління
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерську роботу присвячено розробці рекомендацій щодо удосконалення системи управління інвестування в об’єкти інфраструктури туристичної індустрії. Розкрито сутність та види інвестування в об’єкти інфрастрнуктури туристичнної індустрінї; досліджено формуванння системи управління інвестиційної діяльності інфрастрнуктуру туристичнної індустрінї як один з головних механізмнів розвитку галузі туризму. Наведено характеристику туристичнного підприємнства «Альянс» та економічні показники його діяльності. Проведено загальний аналіз системи управління конкуреннтоспроможності турагенснтва «Альянс» на туристичнному ринку. Проаналізовано показники та надано оцінку ефективності управління персоналом. Досліджено рівень задоволеності системою мотивації праці. 20 Досліджено проблемантику системи управління інвестування в обєкти інфрастрнуктури Миколаївнської області та запропоновано фунціонунвання інфрастрнуктури туристичнної індустрінї в заповіднних зонах. Запропоновано шляхи удосконанленя та сприятливе інвестування програми розвитку індустрінї туризму. Сформульовані й обґрунтовані наукові положення, розробки, висновки і рекомендації на основі проведеного дослідження практичних аспектів інвестиційної діяльності та оцінки ефективності на регіональному рівні. Аналітична частина роботи виконана на основі статистичних даних Миколаївської області.
Description: Бородін А. В. Удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю Миколаївської області : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 073 «Менеджмент» / А. В. Бородін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 21 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/900
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Бородiн.pdf378.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.