Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/90
Titel: Вплив еколого-економічних аспектів на ефективність діяльності аграрного виробництва
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Autoren: Качанда, Т. М.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
екологічна безпека
аграрне виробництво
ресурсоощадна діяльність
родючість грунтів
технологічна ефективність
екологічна ефективність
тваринництво
грунти
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Обґрунтовано, що аграрне виробництво має свої специфічні особливості. Зокрема в сукупності факторів досягнення високоефективного господарювання особливе значення має земля як головний засіб виробництва, а в тваринництві - продуктивна худоба. Оцінено сучасний стан розвитку аграрного виробництва України. - проаналізувати вплив еколого-економічних чинників на ефективність діяльності аграрних підприємств. Обґрунтовано пропозиції щодо запобігання збитків від деградації земель сільськогосподарського призначення
Beschreibung: Качанда Т. М. Вплив еколого-економічних аспектів на ефективність діяльності аграрного виробництва: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Т. М. Качанда, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 15 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/90
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Качанда.pdf211.98 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.