Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/92
Titel: Вплив ціноутворення на ефективність діяльності торгових підприємств
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Autoren: Кузьміна, С. С.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
торговельні підприємства
цінова політика
ціноутворення
ефективність діяльності підприємства
роздрібна торгівля
методи ціноутворення
прибуток
ризики
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Проаналізовано вплив зміни ціни на ефективність діяльності підприємства. Здійснено узагальнення, систематизацію існуючих підходів до змісту цінової політики підприємства роздрібної торгівлі. Наголошено на необхідності врахування особливостей, притаманних роздрібній торгівлі, під час комплексного дослідження принципів, правил, підходів, методів і цільової спрямованості цінової політики підприємств галузі. Запропоновано пріоритетні напрямки підвищення ефективності заходів політики ціноутворення під час реалізації продукції підприємства на вітчизняному ринку з використанням сучасних прогресивних методичних підходів до коригування рівня ціни та розроблення цінових заходів, на основі постійного зниження величини цінових витрат, узгодженості та взаємозв'язку заходів цінової 7 політики з усіма елементами маркетингового інструментарію, а також підвищення рівня управління ціновим механізмом з урахуванням особливостей реальної ринкової ситуації.
Beschreibung: Кузьміна С. С. Вплив ціноутворення на ефективність діяльності торгових підприємств: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / С. С. Кузьміна, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/92
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Кузьмина.pdf348.14 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.