Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/955
Titel: Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами в оптовій торгівлі
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Autoren: Белінська, Т. А.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
кафедра обліку і аудиту
Великий Юрій Володимирович
торгівля
товар
запаси
витрати
аналіз
контроль
прибуток
податки
товарний кредит
ціноутворення
тара
Erscheinungsdatum: 2020
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, МОН України, Миколаїв, 2020. Магістерська робота присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління запасами в оптовій торгівлі. Згідно поставленої мети в роботі визначено теоретичні засади обліку запасами на підприємствах оптової торгівлі; надано характеристику фінансово-господарської діяльності ТОВ «Capucci»; опрацьовані основні аспекти організації і методики обліково-аналітичного забезпечення управління запасами в оптовій торгівлі. В результаті в роботі запропоновано рекомендації щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління запасами в оптовій торгівлі на підприємстві. Це забезпечить їх достовірну оцінку і відображення в системі бухгалтерського обліку. Надано пропозиції, щодо безперебійної роботи і успішного виконання намічених планів товарообороту.
Beschreibung: Белінська Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами в оптовій торгівлі : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Т. А. Белінська , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 22 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/955
Enthalten in den Sammlungen:Факультет економічних наук

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Автореферат_Белінська Т.А..pdf404.86 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.