Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1725
Title: Система дослідження Turbo Product коду
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Худолій, Є. П.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження ефективності використання Turbo Product кодів. Розглянуто різні види завадостійкого кодування, алгоритми кодування – декодування, та обрано комбінаційний алгоритм декодування блокового турбокоду. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у розробціі програмної реалізації додатку, що забезпечує процес декодування блокових турбокодів, та дослідити їх ефективність. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та трьох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі досліджується класифікації коректувальних кодів, блокових кодів та видів їх декодування, основні принципи блокових турбокодів. У другому розділі здійснюється аналіз існуючих методів кодування та декодування Turbo Product кодів. У третьому розділі наведено етапи розробки програмної реалізації алгоритму декодування Turbo Product коду. Четвертий розділ присвячений розробці користувацького інтерфейсу, розробці юніт тестів для забезпечення коректної роботи усіх компонентів реалізації, та відображені результатів роботи. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений блок схему роботи програмного застосунку. У додатку Б наведено основний програмний код застосунку. У додатку В наведено код юніт тестів для програного застосунку. В цілому, магістерська робота без додатків містить 68 сторінок, 26 рисунків, 26 джерел посилання.
Description: Худолій Є. П. Система дослідження Turbo Product коду : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / Є. П. Худолій , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1725
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Худолій_605.pdf655.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.