Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/724
Titel: Пенсійне забезпечення в Україні у світлі нових державно-управлінських перетворень
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Ронжин, В.К.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
соціальне страхування
пенсійне забезпечення
пенсія
пенсійна система
пенсійне реформування
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Магістерську роботу присвячено характеристиці пенсійного забезпечення в Україні у світлі нових державно-управлінських перетворень та запропоновано напрями його удосконалення. У вступі обґрунтовано актуальність та рівень дослідженості теми; окреслено мету та основні завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; описано наукову новизну; встановлено практичне значення отриманих результатів магістерської роботи; зазначено структуру та обсяг роботи. На початку роботи окреслено теоретичні засади дослідження пенсійного забезпечення в Україні. Безпосередньо описано процес становлення та розвитку пенсійного забезпечення в системі вітчизняного соціального захисту, досліджено понятійно-категорійний апарат інституту пенсійного забезпечення та систематизовано принципи пенсійного забезпечення. Основна частина дослідження присвячена характеристиці функціонування пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі. Проаналізовано право на пенсійне забезпечення та окреслено його реалізацію. Розглянуто структуру вітчизняної системи пенсійного забезпечення. Визначено особливості порядку призначення пенсійних виплат та розміри їх нарахування у 2019 р. (на прикладі пенсій за віком). Узагальнено європейський досвід функціонування пенсійної системи та визначено можливості його застосування в реаліях сучасної України. Наприкінці роботи сформульовано окремі проблеми пенсійного забезпечення в рамках нової пенсійної реформи та запропоновано шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що для недопущення ще більш негативних наслідків у сфері пенсійного забезпечення потрібно кардинально змінювати підходи до самого реформування вітчизняної пенсійної системи, впроваджуючи відповідні європейські стандарти, використовуючи сучасні інформаційні й управлінські технології, інноваційні фінансово-економічні механізми та допомогу кваліфікованих фахівців з різних галузей тощо.
Beschreibung: Ронжин В. К. Пенсійне забезпечення в Україні у світлі нових державно-управлінських перетворень: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" / В. К. Ронжин, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/724
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ (Ронжин).pdf327.57 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.