Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/726
Titel: Історичний досвід реалізації державної кадрової політики в Україні
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Артеменко, О. М.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
кадри
персонал
державна служба
управління персоналом
УРСР
кадрова політика
державна служба
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: В магістерській роботі систематизовано науково-теоретичні засади та понятійно-категорійний апарат магістерської роботи: визначено сутність основних понять і термінів, охарактеризовано їх особливості, проаналізовано основні дослідження в сфері державної кадрової політики; визначено особливості теорій та підходів до розуміння державної кадрової політики, моделі побудови кадрової політики, її роль в суспільному житті; досліджено основні засади державної кадрової політики в Україні в історичному контексті (переважно в радянський історичний період) як такий, що був попереднім етапом для формування сучасної кадрової політики і тому може мати вплив на сучасні процеси в публічному управлінні; визначено основні засади формування та реалізації кадрової політики в сфері публічної служби в зарубіжних країнах, які найбільш складно сьогодні піддаються адаптації в українських реаліях; виявлено основні проблеми формування кадрової політики в сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції України.
Beschreibung: Артеменко О. М. Історичний досвід реалізації державної кадрової політики в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / О. М. Артеменко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 18 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/726
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
автореферат артеменко.pdf351.21 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.