Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/730
Titel: Управління організаційною культурою публічної служби України
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування
Autoren: Куліковський, О. В.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
культура
управлінська культура
організаційна культура
державна служба
публічна служба
організаційна культура державної служби
компетентності
державні службовці
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Дослідження присвячено проблемі управління організаційною культурою публічної служби. Проаналізовано основні підходи щодо розкриття поняття «організаційна культура» та його змісту, визначено ступінь впливу організаційної культури на процеси ефективного функціонування організації, зокрема органів публічної служби, й формування внутрішніх організаційних взаємовідносин. Розкрито зміст основних функцій організаційної культури. Здійснено аналіз типології організаційної культури, окреслено передумови зміни ефективності того чи іншого типу організаційної культури. Наголошено, що організаційна культура державних службовців є одним з найбільш цікавих і недостатньо вивчених феноменів, який привертає увагу фахівців в галузі управління. Цінності в культурі державної служби характеризують, в першу чергу, якість діяльності державних службовців. Проаналізовано основні проблеми управління організаційної культурою та сутність організаційної культури як основного чинника управління персоналом у сфері публічної служби. Здійснено узагальнення основних принципів управління організаційною культурою в сфері публічної служби. Визначено основні чинники розвитку організаційної культури у сфері публічної служби. Дослідження ґрунтується на положеннях про цінності, взаємозв’язок та зумовленість всіх елементів культури на публічній службі. Встановлено основні проблеми щодо формування та ефективного функціонування організаційної культури в сфері публічної служби. Окреслено основні заходи щодо забезпечення належних умов розвитку організаційної культури публічної служби на фоні тривалого реформування публічного управління в нашій країні. Виявлено, що в сучасних умовах функціонування державної служби організаційна культура є основоположною, а ключове завдання організаційної культури як управлінського проекту – визначити шляхи досягнення поставлених стратегічних цілей.
Beschreibung: Куліковський О. В. Управління організаційною культурою публічної служби України : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / О. В. Куліковський, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/730
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Автореферат МР Куліковський.pdf347.95 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.